Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tự tin
    thực hiện nhiệm vụ của mình một cách rất tự tin