Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-control /,selfkən'trəul/  

  • Danh từ
    sự tự chủ; sự bình tĩnh

    * Các từ tương tự:
    self-controlled