Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

will-power /'wil,paʊə[r]/  

  • Danh từ
    xem will