Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chân giá trị
  the dignity of labour
  chân giá trị của lao động
  thái độ chững chạc đàng hoàng; vẻ trang nghiêm
  she kept her dignity despite the booing
  bà ta giữ được vẻ đàng hoàng mặc cho sự la ó
  chức vị cao, tước vị cao
  the Queen conferred the dignity of a peerage on him
  nữ hoàng phong tước vị công khanh cho ông ta
  beneath one's dignity
  (thường mỉa)
  không xứng với phẩm cách của mình
  một số ông chồng hãy còn nghĩ là việc đi mua sắm không xứng với phẩm cách của mình
  stand on one's dignity
  đòi được đối xử một cách kính trọng

  * Các từ tương tự:
  dignity ball