Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dignity ball /'digniti'bɔ:l/  

  • Danh từ
    buổi nhảy công cộng (của người da đen)