Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-regard /'selfri'gɑ:d/  

  • Danh từ
    sự vị kỷ
    sự tự trọng