Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-respect /selfri'spekt/  

  • Danh từ
    lòng tự trọng

    * Các từ tương tự:
    self-respecting