Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-esteem /,selfi'sti:m/  

  • Danh từ
    lòng tự tôn
    injure somebody's self-esteem
    làm tổn thương lòng tự tôn của ai