Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vẻ trang trọng trong cử chỉ