Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-confidence /,selfkɑnfidəns/  

  • Tính từ
    sự tự tin