Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

majesty /'mædʒəti/  

 • Danh từ
  vẻ oai phong, vẻ hùng vĩ
  the majesty of the mountain scenery
  vẻ hùng vĩ của cảnh núi non
  Majesty
  (dùng kèm đại từ sở hữu trong tiếng tôn xưng một vị vua chúa)
  bệ hạ
  very well Your Majesty
  tâu bệ hạ, rất tốt
  hoàng thượng và hoàng hậu đã tới