Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dũng khí
  a man of mettle
  một người có dũng khí
  be on one's mettle
  được khuyến khích làm hết sức mình, bị buộc phải làm hết sức mình
  put somebody on his mettle
  khuyến khích ai làm hết sức mình, buộc ai làm hết sức mình

  * Các từ tương tự:
  mettled, mettlesome