Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đầy khí thế, dũng cảm
    đầy nhuệ khí, nhiệt tình, hăng hái, sôi nổi