Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resignation /,rezig'nei∫n/  

 • sự từ chức, sự bỏ; đơn từ chức
  he handed (sentin his resignation
  nó đưa đơn từ chức
  sự cam chịu
  accept failure with resignation
  cam chịu thất bại