Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bình tĩnh, sự điềm tĩnh
    they showed great sang-froid in dealing with the fire
    họ đã tỏ ra rất bình tĩnh trong lúc đối phó với hỏa hoạn