Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unflappability /,ʌnflæpə'biləti/  

  • Danh từ
    tính điềm tĩnh