Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rationalism /'ræ∫nəlizəm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa duy lý