Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lô gích

    * Các từ tương tự:
    logical, logicality, logically, logicalness, logician, logicise, logicism, logicize, -logic[al]