Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lô gích, hợp lý

    * Các từ tương tự:
    logicality, logically, logicalness