Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deductive /di'dʌktiv/  

 • Tính từ
  diễn dịch
  deductive method
  phương pháp diễn dịch

  * Các từ tương tự:
  deductive database, deductively