Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deductively /di'dʌktivli/  

  • Phó từ
    [một cách] diễn dịch