Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    kho dữ liệu suy diễn