Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có vẻ hợp lý; tin được
  his story sounds perfectly plausible
  câu chuyện của hắn nghe có vẻ hoàn toàn tin được
  (nghĩa xấu) khéo nói, khéo tán
  a plausible rogue
  thằng xỏ lá khéo tán

  * Các từ tương tự:
  plausibleness