Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

believable /bi'li:vəbl/  

  • Tính từ
    có thể tin được