Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trustworthy /'trʌst,wʒ:ði/  

  • Tính từ
    đáng tin cậy