Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • quá khứ đơn và quá khứ phân từ của try
  xem try
  Tính từ
  (không làm thành ghép)
  đã được thử nghiệm, đáng tin cậy
  a tried and tested method
  một phương pháp đã được thử nghiệm