Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiểu luận
  Động từ
  (cũ)
  thử làm, cố thử (làm gì)
  khi nào thời tiết khá lên ta thử leo núi xem
  Danh từ
  (cũ)
  sự thử làm, sự cố thử
  essay at (insomething
  sự cố thử làm việc gì

  * Các từ tương tự:
  essayer, essayette, essayist, essayistic