Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc tiểu luận; thuộc tùy bút