Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissertation /,disə'tei∫n/  

  • Danh từ
    luận văn
    a dissertation on Arabic dialects
    luận văn về phương ngữ Ả Rập