Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vùng, miền, dải
  a narrow tract of land
  một dải đất hẹp
  những vùng rừng núi rộng lớn
  (giải phẫu) bộ máy, đường
  the digestive tract
  bộ máy tiêu hoá, đường tiêu hoá
  Danh từ
  cuốn tiểu luận về tôn giáo; cuốn tiểu luận về chính trị

  * Các từ tương tự:
  tractability, tractable, tractarian, tractarianism, tractate, tractile, traction, traction-engine, tractional