Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (strove; striven)
  cố gắng, nỗ lực
  strive for success
  nỗ lực để thành công
  cố gắng để biểu diễn tốt hơn
  đấu tranh
  đấu tranh chống áp bức
  strive against the enemy
  đấu tranh chống kẻ thù

  * Các từ tương tự:
  striven, striver