Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

utmost /'ʌtməʊst/  

 • Tính từ
  (cách viết khác uttermost)
  hết sức, tột bậc
  of the utmost importance
  quan trọng tột bực
  with the utmost care
  cẩn thận hết sức
  đẩy tới giới hạn tột cùng của sức chịu đựng
  Danh từ
  the utmost
  (cách viết khác the uttermost) mức tối đa, cực điểm
  enjoy oneself to the utmost
  tận hưởng tối đa
  do (try) one's utmost [to do something]
  làm (gắng) hết sức [để làm gì]
  I did the utmost to stop them
  tôi đã làm hết sức để chặn chúng lại