Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nỗ lực; phấn đấu
    người cạnh tranh; địch thủ