Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contend /kən'tend/  

 • Động từ
  (+ with, against; for) chiến đấu, đấu tranh; đua tranh
  nhiều đội đang đua tranh để giành giải thưởng
  (không dùng ở thể bị động) cho rằng, dám chắc rằng
  tôi cho rằng thất nghiệp là tệ nạn xã hội nghiêm trọng nhất của chúng ta

  * Các từ tương tự:
  contender