Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  dùng, sử dụng (sức mạnh, ảnh hưởng…)
  ông ta đã sử dụng tất cả ảnh hưởng của mình để làm cho họ chấp nhận kế hoạch của ông
  exert oneself
  (không dùng ở dạng thụ động)
  cố gắng, nỗ lực
  muốn thi đậu anh phải cố gắng nhiều hơn nữa

  * Các từ tương tự:
  exertion