Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ganh đua, cạnh tranh
  nhiều công ty đang cạnh tranh với nhau để giành hợp đồng
  compete with someone in talent
  đua tài với ai

  * Các từ tương tự:
  competence, competent, competently