Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (vied, vying; + for)
  ganh đua, tranh nhau
  tranh nhau vị trí thứ nhất

  * Các từ tương tự:
  vietminh, vietnam, vietnamese, view, view-finder, viewable, viewer, viewing, viewless