Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

view-finder /'vju:,faində[r]/  

  • Danh từ
    bộ ngắm (camera)