Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thơ ca) không nhìn thấy được
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không có ý kiến, không có quan điểm

    * Các từ tương tự:
    viewlessly