Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    cười ngựa đấu thương (hiệp sĩ thời Trung đại)

    * Các từ tương tự:
    jouster