Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

competence /'kɒmpitəns/  

 • Danh từ
  (+ for, as, to) năng lực, khả năng
  no one doubts her competence as a teacher
  không ai nghi ngờ khả năng giảng dạy của chị ta
  thẩm quyền
  this does not fall within the competence of the court
  việc đó không thuộc thẩm quyền của tòa