Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

essayist /'eseiist/  

  • Danh từ
    nhà văn tiểu luận

    * Các từ tương tự:
    essayistic