Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

article /'ɑ:tikl/  

 • Danh từ
  đồ, thứ, vật phẩm; hàng
  những thứ cần thiết cho đời sống hàng ngày
  hàng xa xỉ
  bài báo
  một bài báo hay về giáo dục
  điều khoản
  các điều khoản học nghề (trong giao kèo)
  tín điều
  (ngôn ngữ) mạo từ
  Động từ
  (+ to, with) cho học việc theo giao kèo với
  tôi học việc theo giao kèo với một luật sư