Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disquisition /,diskwi'zi∫n/  

  • Danh từ
    bản tường thuật công phu; bản báo cáo công phu

    * Các từ tương tự:
    disquisitional