Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disquisitional /diskwi'ziʃənl/  

  • Tính từ
    có tính chất tìm tòi nghiên cứu