Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (undertook; undertaken)
  nhận làm
  undertake a mission
  nhận làm một sứ mệnh
  cam kết, đồng ý
  nó cam kết làm xong công việc vào thứ sáu

  * Các từ tương tự:
  undertaken, undertaker