Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự phân tích, sự xét nghiệm (kim loại quý)
  make an assay of an ore
  thực hiện một xét nghiệm về quặng
  Động từ
  phân tích, xét nghiệm(kim loại)
  (cố) cố gắng (làm một việc khó khăn)

  * Các từ tương tự:
  assayable, assayer