Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjudicate /ə'dʒu:dikeit/  

  • Động từ
    (+ on, upon) xử, xét xử
    who will adjudicate on this dispute?
    Ai xét xử trong vụ tranh chấp này đây?
    như adjudge