Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appraise /ə'preiz/  

 • Động từ
  đánh giá, định giá
  appraise a student's work
  đánh giá một bài làm của sinh viên

  * Các từ tương tự:
  appraisement, appraiser