Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjudge /ə'dʒɜdʒ/  

 • Động từ
  cách viết khác adjudicate
  tuyên bố chính thức, xử, quyết định
  tòa đã tuyên bố là anh ta có tội
  cấp cho
  adjudge something to somebody
  cấp cho ai cái gì

  * Các từ tương tự:
  adjudgement